Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
PODZIAŁ TEMATYCZNY
 - 
Materiał zaznaczony wykrzyknikiem został dodany do serwisu w ciągu ostatnich 30 dni
Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) oblicza wynagrodzenia netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator wynagrodzeń - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto (po odliczeniach składkowo-podatkowych) na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu kontraktu menedżerskiego na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu  - NOWOŚĆ
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (opodatkowanie ryczałtem) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu
Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania przez osobę niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli ustalona należność nie przekracza 200 zł.
Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) - uwzględniający założenia Polskiego Ładu
Kalkulator formy opodatkowania ułatwia wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.
Kalkulator urlopu wychowawczego
Kalkulator umożliwia obliczenie maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego, z uwzględnieniem podziału między rodziców oraz ewentualnych przerw w jego wykorzystaniu, a także ograniczeń wobec liczby dopuszczalnych części oraz wieku dziecka.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2021 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator wysokości jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego
Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w oparciu o podany procent uszczerbku na zdrowiu oraz informację o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub liczbę członków rodziny zmarłego ubezpieczonego albo rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego, uprawnionych do tego świadczenia.
Kalkulator wymiaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym
Kalkulator umożliwia obliczenie nominalnej liczby godzin pracy, zgodnie z art. 130 § 1 i 2 K.p., w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym.
Kalkulator stawki dziennej świadczenia chorobowego
Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, w oparciu o podaną podstawę wymiaru świadczenia.
Kalkulator dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego
Kalkulator liczy dochód (stratę) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2018 r. (art. 24 ust. 2a ustawy o pdof i art. 16 ust. 5i ustawy o pdop).
Kalkulator opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego

Kalkulator liczy wysokość opłat leasingowych dotyczących:

 • samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł,
 • samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym o wartości powyżej 225.000 zł,

które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47a i ust. 5e ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49a i ust. 5e ustawy o pdop.

Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 roku życia, korzystającego ze zwolnienia PIT, niebędącego uczestnikiem PPK
Kalkulator umożliwia obliczenie dopuszczalnej kwoty potrąceń na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej, pracownika, którego przychody są zwolnione z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof.

UWAGA! Kalkulator obowiązuje do 31.12.2021r.
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika uwzględniający przepisy wprowadzone przez POLSKI ŁAD jest w opracowaniu
Kalkulator umów na czas określony
Kalkulator zlicza okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów na czas określony (limit czasowy).
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator stażu pracy oblicza ogólny okres zatrudnienia dla różnych celów. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika zaliczane do danego rodzaju uprawnień.
Kalkulator dla przedsiębiorcy ustalającego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu - od 1 lutego 2020 r.
Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych samodzielne ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w zależności od wysokości dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku kalendarzowym.
Kalkulator zaliczki PIT od dochodów z działalności gospodarczej (skala podatkowa)
Kalkulator oblicza wysokość miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, ustalanej od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej.
Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki)
Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki)
Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu kontraktu menedżerskiego na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (opodatkowanie ryczałtem)
Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania przez osobę niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli ustalona należność nie przekracza 200 zł.
Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (pobór zaliczki)
Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator wspólne rozliczenie za 2021 r.
Kalkulator wspólne rozliczenie pozwala na ocenę, która z form rozliczania się z podatku dochodowego (osobne czy wspólne rozliczenie małżonków) jest dla małżonków korzystniejsza.
Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne)
Kalkulator formy opodatkowania ułatwia wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.

UWAGA! Kalkulator formy opodatkowania uwzględniający przepisy wprowadzone przez POLSKI ŁAD
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator wynagrodzeń
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto (po odliczeniach składkowo-podatkowych) na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator dla przedsiębiorcy ustalającego podstawę wymiaru na ubezpieczenia społeczne od przychodu - obowiązuje w styczniu 2020 r.
Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych samodzielne ustalenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2020 r., w zależności od wysokości przychodu uzyskanego z działalności w 2019 r.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) oblicza wynagrodzenia netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych - gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym
Kalkulator dotyczy dłużników - stron transakcji handlowych z wyłączeniem jedynie podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi. Kalkulator liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych - gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym
Kalkulator odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator wysokości renty rodzinnej
Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości renty rodzinnej, obliczanej jako odpowiedni procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, w oparciu o podaną wartość tego świadczenia.
Kalkulator kosztów używania w działalności gospodarczej prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Kalkulator oblicza 20% poniesionego wydatku z tytułu używania przez podatnika prywatnego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, podlegającego zaliczeniu do kosztów podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof).
Kalkulator bieżących wpłat na PFRON
Kalkulator umożliwia wyliczenie wpłaty na PFRON pracodawcom, którzy przy stanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie osiąga co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Kalkulator kosztów używania firmowego samochodu osobowego do celów mieszanych - podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75% poniesionych wydatków
Kalkulator oblicza wysokość wydatku z tytułu używania firmowego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającego zaliczeniu do kosztów podatkowych. Ma on zastosowanie w sytuacji gdy samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop).
Kalkulator podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. przedsiębiorcy na „małym ZUS”
Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych samodzielne ustalenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. w zależności od wysokości przychodu uzyskanego z działalności w 2018 r.
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika niebędącego uczestnikiem PPK i niekorzystającego ze zwolnienia z PIT
Kalkulator umożliwia obliczenie dopuszczalnej kwoty potrącenia na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.

UWAGA! Kalkulator obowiązuje do 31.12.2021 r.
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika uwzględniający przepisy wprowadzone przez POLSKI ŁAD jest w opracowaniu
Kalkulator wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy
Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy z ubezpieczenia rentowego i wypadkowego, m.in. w oparciu o podany wskaźnik wysokości podstawy wymiaru oraz okres składkowy i nieskładkowy.
Kalkulator rocznej korekty VAT odliczanego proporcjonalnie
Kalkulator oblicza kwotę rocznej korekty podatku naliczonego, do której zobowiązani są podatnicy odliczający podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika (VAT od zakupów związanych z działalnością gospodarczą i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu) bądź/oraz proporcji (VAT od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT.
Kalkulator wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury obliczanej na starych zasadach lub renty z tytułu niezdolności do pracy
Kalkulator, w oparciu o podane informacje, pozwala na ustalenie najkorzystniejszego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru (WWPW) emerytury lub renty, z kolejnych 10 lat kalendarzowych albo 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.
Kalkulator urlopu wypoczynkowego po obniżeniu wymiaru i z powodu przerwy w wykonywaniu pracy wymienionej w art. 1552 K.p.
Kalkulator umożliwia obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego odpowiednio do wielkości etatu, z jednoczesnym uwzględnieniem nawiązania/rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nieobecności w pracy, które obniżają urlop wypoczynkowy.
Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku ze względu na okres pracy
Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku służy do obliczenia wymiaru urlopu w razie nawiązania/rozwiązania przez pracownika stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego.
Kalkulator ulgi na złe długi - obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Kalkulator ulgi na złe długi oblicza upływ 90-dniowego terminu uprawniającego wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator kwoty zmniejszającej zobowiązanie podatkowe przy zapłacie z rachunku VAT (art. 108d ustawy o VAT) - SPLIT PAYMENT
Kalkulator wylicza kwotę o którą podatnik może zmniejszyć zobowiązanie podatkowe przy zapłacie z rachunku VAT (art. 108d ustawy o VAT).
Kalkulator waloryzacji kapitału początkowego
Kalkulator pozwala na ustalenie kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przyjmowanej do ustalenia wysokości emerytury obliczanej na nowych zasadach, w oparciu o podaną wartość kapitału ustaloną na dzień 1 stycznia 1999 r.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2018 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator krajowej podróży służbowej
Kalkulator krajowej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach. Przy obliczaniu czasu trwania wyjazdu kalkulator uwzględnia zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy.
Kalkulator różnic kursowych - zwrot udzielonego kredytu (pożyczki)
Kalkulator różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z otrzymanego zwrotu kredytu udzielonego w walucie obcej.
Kalkulator różnic kursowych - spłata otrzymanego kredytu (pożyczki)
Kalkulator różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające ze spłaty kredytu otrzymanego w walucie obcej.
Kalkulator różnic kursowych  - koszty podatkowe w walucie obcej
Kalkulator różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z kosztów podatkowych ponoszonych w walucie obcej.
Kalkulator różnic kursowych  - przychody w walucie obcej
Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z przychodów osiąganych w walucie obcej.
Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Kalkulator umożliwia obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, w oparciu o podaną liczbę dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych jednocześnie na wychowanie.
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego na zasadach określonych w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania oblicza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przy założonej wysokości kredytu, oprocentowaniu, pobieranej prowizji, okresie lokaty oraz rodzaju rat.
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.
Sprawdzanie REGON, weryfikacja REGON
Sprawdzanie REGON (weryfikacja REGON) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru REGON.
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Kalkulator wylicza graniczną kwotę obrotu, której przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania.
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kalkulator uwzględnia zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
Kalkulator lokatowy
Kalkulator lokatowy oblicza odsetki od lokaty oraz oprocentowanie efektywne przy założonym oprocentowaniu, okresie lokaty oraz rodzaju kapitalizacji odsetek.
Sprawdzanie NIP, weryfikacja NIP
Sprawdzanie NIP (weryfikacja NIP) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru NIP.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte do 31 grudnia 2013 r.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która może zostać zwrócona po złożeniu wniosku VZM-1.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte po 1 stycznia 2014 r.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Kalkulator kredytowy
Kalkulator kredytowy oblicza wysokość poszczególnych rat kredytu przy założonym oprocentowaniu nominalnym, okresie kredytowania oraz rodzaju rat.
Sprawdzanie PESEL, weryfikacja PESEL
Sprawdzanie PESEL (weryfikacja PESEL) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru PESEL.
Kalkulator wieku emerytalnego
Kalkulator wieku emerytalnego oblicza wymagany dla danego ubezpieczonego powszechny wiek emerytalny, wg stanu prawnego obowiązującego zarówno do 30 września 2017 r., jak i od 1 października 2017 r.
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Kalkulator stażu urlopowego
Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.
Kalkulator odsetek maksymalnych
Kalkulator odsetek maksymalnych liczy odsetki maksymalne na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator kilometrówka wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów. Wykonuje obliczenia na podstawie kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr.
Kalkulator odsetek umownych/własnych
Kalkulator odsetek umownych/własnych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty, podanej rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator ryczałt samochodowy wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego limitu kilometrów. Wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.
Kalkulator walutowy (przelicznik walut)
Kalkulator walutowy - przelicznik walut według kursów średnich publikowanych przez Narodowy Bank Polski (kalkulator walutowy NBP).
Kalkulator VAT (brutto-netto)
Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT. Należy więc dokonać odpowiedniego wyboru metody wyliczenia podatku VAT.
Kalkulator odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych
Kalkulator liczy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator obliczenia wpłat do PPK
Kalkulator umożliwia obliczenie wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający.
Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych
Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych oblicza procentową wartość rocznej stopy amortyzacyjnej przy założeniu przewidywanego okresu używania składnika aktywów trwałych.
Kalkulator ulgi na złe długi
Kalkulator ulgi na złe długi oblicza upływ 150-dniowego terminu uprawniającego wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy budowie kilku środków trwałych
Kalkulator pozwala obliczyć koszt wytworzenia danego środka trwałego przy konieczności rozliczenia kosztów wspólnych przypadających na poszczególne środki trwałe, w sytuacji gdy w ramach jednego przedsięwzięcia jednostka realizuje budowę kilku środków trwałych.
Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy prowadzeniu różnych odmian działalności
Kalkulator pozwala ustalić jaka część kosztów wspólnych przypada na poszczególne odmiany działalności.
Kalkulator podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej
Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz na FP i FS) za siebie, a także za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Kalkulator pozwala ustalić poziom kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, który powstaje gdy jednostka nie w pełni wykorzystuje zaangażowane zasoby produkcyjne.
Kalkulator obciążeń składkowych pracodawcy/zleceniodawcy
Kalkulator oblicza kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz FEP finansowanych przez pracodawcę lub zleceniodawcę.
Kalkulator odsetek od zaległości składkowych
Kalkulator liczy odsetki od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP oraz FEP na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Uwzględnia odsetki, z zapłaty których płatnik składek jest zwolniony oraz zasady zaokrąglania odsetek za zwłokę.
Kalkulator korekty VAT - sprzedaż i inna zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego (art. 90b ustawy o VAT)
Kalkulator wylicza kwotę korekty podatku naliczonego w przypadku sprzedaży lub innej zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego.
Kalkulator wejścia w życie aktu prawnego
Kalkulator pozwala na obliczanie daty wejścia w życie aktu prawnego, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
Kalkulator terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Kalkulator oblicza upływ 25, 60 i 180-dniowego terminu zwrotu przez organ podatkowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator stawek notarialnych
Kalkulator stawek notarialnych oblicza maksymalną stawkę taksy notarialnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473).
Kalkulator nieruchomości
Kalkulator nieruchomości oblicza łączne koszty nabycia nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, uwzględniając także maksymalną stawkę taksy notarialnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z 2020 r. poz. 1473).
Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę
Kalkulator oblicza kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracownika, przewidzianą w danym roku kalendarzowym, odpowiednią do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu eksploatacji samochodów
Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.
Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Kalkulator oblicza kwotę najniższej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio: wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego), przewidzianą w danym roku kalendarzowym, w zależności od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach, związanych z podróżą za granice kraju.
Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oblicza wysokość ekwiwalentu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika oraz obowiązującej go normy dobowej.
Kalkulator korekty VAT naliczonego przy zmianie przeznaczenia towarów
Kalkulator korekty VAT naliczonego przy zmianie przeznaczenia towarów Kalkulator oblicza kwotę korekty podatku naliczonego, do której zobowiązani są podatnicy u których zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku ze zmianą przeznaczenia towarów lub usług.
Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - AKTUALIZACJA
Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oblicza wysokość odpisu oraz fakultatywnych zwiększeń na dany rok kalendarzowy.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków (lokali) niemieszkalnych
Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny
Kalkulator wskazuje ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu spełnią warunek ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, wg stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne
Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną, na zasadach określonych w art. 22j ustawy o pdof oraz art. 16j ustawy o pdop, dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego
Kalkulator ustala wysokość podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego oraz jego stawki dziennej, uwzględniając ewentualną waloryzację przyjętej podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego.
Kalkulator różnic kursowych od własnych środków walutowych
Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z wpływu i wypływu środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej.
Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych
Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych oblicza odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 22h ust. 1 pkt 3 updof i art. 16h ust. 1 pkt 3 updop.
Kalkulator obliczania okresu zasiłkowego
Kalkulator umożliwia ustalenie okresu zasiłkowego, z uwzględnieniem nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między tymi niezdolnościami nie przekraczała 60 dni.
Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł
Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o pdop). Kalkulator oblicza według liniowej metody amortyzacji roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł
Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop). Kosztów tych nie stanowią bowiem składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150.000 zł w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (w praktyce ograniczenie to dotyczy ubezpieczenia AC i GAP).
Kalkulator oblicza wysokość składki ubezpieczenia w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym o wartości powyżej 225.000 zł
Możliwość obciążania kosztów podatkowych odpisami amortyzacyjnymi od elektrycznego samochodu osobowego o wartości powyżej 225.000 zł została ustawowo ograniczona. Kalkulator oblicza według liniowej metody amortyzacji roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego auta w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.